پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1222)

اهداف ویژه: تعیین میزان رابطه استفاده از تلفن همراه با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد کرمانشاه تعیین میزان رابطه احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پسر در دانشگاه آزاد کرمانشاه تعیین میزان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1223)

2-4-3-زیر تیپ های بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………………….402-4-4-شیوع ودوره و همایندی مرضی بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………….402-4-5-مشخصه های بالینی پراشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………412-4-6-زیرتیپ های پر اشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………………412-4-7-شیوع و دوره و همایندی مرضی پراشتهایی روانی……………………………………………………………………………………..412-4-8-شباهت و تفاوت بین دو نوع اختلال خوردن…………………………………………………………………………………………….422-4-9-سبب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1224)

2-3-1- موج های پژوهش درباره تاب آوری ……………………………………………………………………………………552-3-2- تعریف های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………602-3-3- عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………612-3-4- راهبردهای پرورش تاب آوری …………………………………………………………………………………………….622-3-5- مدل های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………….632-3-6-نیمرخ کودک تاب آور………………………………………………………………………………………………………….722-3-7- وی‍ژگی های افراد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1225)

2-14-پیشینه پژوهشی60فصل سوم(روش پژوهش)643-1-طرح پژوهش653-2-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 653-3-متغیرهای پژوهش653-4-ابزارپژوهش663-5-روش اجرا 763-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها783-7-کدهای اخلاقی78فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها(804-1یافته های توصیفی814-2یافته های استنباطی83فصل پنجم(بحث وتفسیر نتایج)885-1 بحث ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1227)

انواع راهنمایی و مشاوره :34راهنمایی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی فعلی:35خصوصیات دانش آموزان دبیرستانی :35روشهای مشاوره با توجه به زیر بنای فلسفی :36هدفهای مشاوره :37خدمات چهارگانه راهنمایی در مدارس :38مشاوره و راهنمایی در اسلام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (1229)

بیان مسیلهموضوع تحقیقفرضیه اصلیفرضیه فرعیاهمیت و ضرورت تحقیق هدف تحقیقتعریف اصطلاحاتتعریف نظریتعریف عملیاتیفصل اولکلیات پژوهشمقدمه:در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف1 مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1220)

2-3-7 علل پیدایش عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….452-3-8 حوزه های عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………………..462-3-9 مولفه های عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………..472-3-10 عزت نفس و تفاوت های جنسیتی……………………………………………………………………………………………………………..482-4 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….49فصل سوم: روش پژوهش3-1پیش درآمد583-2طرح پژوهش583-3 متغیرهای پژوهش583-4 جامعه پژوهش583-5 نمونه و روش نمونه گیری583-6 ادامه مطلب…

By 92, ago