مقالات و پایان نامه ها

b (2615)

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) گرايش: مردم شناسي عنوان: بررسي”همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران “مطالعه موردي مجيديه شمالي منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2616)

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) گرايش: مردم شناسي عنوان: بررسي”همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران “مطالعه موردي مجيديه شمالي منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago