مقالات و پایان نامه ها

b (2658)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي (مديريت آموزشي) موضوع تحقيق : بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2659)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده فني پايان نامه براي دريافت درجه ارشد در رشته مهندسي معماري گرايش معماري عنوان: مجموعه اقامتي-تفريحي جانبازان و معلولين با رويکرد تقويت روحيه استاد راهنما: دکتر تيمور جلال برش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2652)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي عنوان: استاد راهنما: دکتر استاد مشاور: دکتر نگارنده: بهار 1395 Islamic Azad university Sari Branch A masters, Thesis ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2653)

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزشهاي بينالمللي خليج فارس پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني (M.A) موضوع: بررسي آثار تبليغات بر افزايش فروش شرکت هاي فعال در صنايع مواد غذاي ( نظير لبنيات ، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2654)

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزشهاي بينالمللي خليج فارس پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني (M.A) موضوع: بررسي آثار تبليغات بر افزايش فروش شرکت هاي فعال در صنايع مواد غذاي ( نظير لبنيات ، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2655)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوري منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اين که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago