مقالات و پایان نامه ها

b (2660)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پايه ، گروه شيمي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته شيمي گرايش شيمي تجزيه عنوان سنتز پليمر قالب مولکولي براي استخراج فاز جامد جيوه با استفاده از ليگاند دي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2661)

دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني (M.A) موضوع: بررسي آثار تبليغات بر افزايش فروش شرکت هاي فعال در صنايع مواد غذاي ( نظير لبنيات ، خشکبار، کنسرو و …) در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2662)

دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني (M.A) موضوع: بررسي آثار تبليغات بر افزايش فروش شرکت هاي فعال در صنايع مواد غذاي ( نظير لبنيات ، خشکبار، کنسرو و …) در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2664)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد (M.S.c) مهندسي کشاورزي علوم و صنايع غذايي موضوع: مطالعه تجربي امکان اتصال آفلاتوکسين 1M به باکتريهاي بيفيدو باكتر بيفيدوم ، استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتو باسيلوس بولگاريكوس ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2665)

دانشکده آموزشهاي الکترونيکي پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات (تجارت الکترونيک) استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر آموزش- يادگيري براي حل مسئله زمانبندي پروژه ها با منابع محدود به کوشش محسن قاسمي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2666)

دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني(M.A) گرايش: بازاريابي بين الملل موضوع: شناسايي عـوامل موثر بر بهكارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضاي کسب و کار ايران از ديدگاه مديران بنگاههاي اقتصادي و اساتيد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2667)

دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني(M.A) گرايش: بازاريابي بين الملل موضوع: شناسايي عـوامل موثر بر بهكارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضاي کسب و کار ايران از ديدگاه مديران بنگاههاي اقتصادي و اساتيد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2647)

جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان امور اقتصادي و دارايي و اداره كل امور مالياتي خراسان جنوبي عنوان : بررسي عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت مالياتي و پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان خراسان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2658)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي (مديريت آموزشي) موضوع تحقيق : بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد ادامه مطلب…

By 92, ago