معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاءهيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم :
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هر گونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.
2-اصل رعايت انصاف و امانت :تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ،تجهيزات و منابع در اختيار.
3-اصل ترويج :تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4-اصل احترام :تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت شکني .
5-اصل رعايت حقوق :التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان ،حيوان و نبات )و ساير صاحبان حق.
6-اصل رازداري :تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7-اصل حقيقت جويي :تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي :تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملي :تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظرداشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .
تعهدنامه اصالت پايان نامه
اينجانب حسين آفريننده دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مهندسي عمران که در تاريخ 14/4/93 از پايان نامه خود تحت عنوان “مدلسازي تيرهاي بتني پيش تنيده تقويت شده با مواد مرکب پليمري” با کسب نمره 5/17 و درجه بسيارخوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم :
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران(اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و روديه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
حسين آفريننده
تاريخ، امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات کرمان
دانشکده فني و مهندسي، گروه عمران
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران M.Sc))
گرايش: مهندسي و مديريت ساخت
عنوان:
مدلسازي تيرهاي بتني پيش تنيده تقويت شده با مواد مرکب پليمري
استاد راهنما:
دکتر علي اکبر مقصودي
استاد مشاور :
دکتر حامد صفاري
نگارش:
حسين آفريننده
تابستان 1393
سپاسگزاري
تقدير و تشکر فراوان از استاد فرهيخته جناب آقاي دکتر علي اکبر مقصودي که با راهنمايي هاي ارزشمند توأم با صبر و شکيبايي در تکميل پايان نامه مرا ياري دادند و فرصت آموختن و درست انديشيدن را برايم فراهم نمودند.
سپاس از جناب آقاي دکتر حامد صفاريکه امر مشاوره اين کار را بر عهده داشتند.
تقديم به
پدر و مادر عزيزم
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است
به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکيده1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه3
1-2- روش هاي وارد کردن نيروي پيش تنيدگي3
1-2-1 روش مکانيکي3
1-2-2 روش شيميايي3
1-2-3 روش الکتريکي- حرارتي4
1-3- مصالح و تجهيزات4
1-3-1 بتن4
1-3-2 فولاد4
1-3-3 انواع گيرها و کابل ها4
1-4- معيار اساسي پيش تنيدگي4
1-4-1 بتن پيش تنيده7
1-4-2 مزيت بتن پيش تنيده8
1-5- روش هاي پيش تنيدگي10
1-5-1 پيش کشيدگي10
1-5-2 پس کشيدگي11
1-6- تاثير پيش تنيدگي روي تنش هاي مقطع12
1-7- پيش تنيدگي جزئي13
1-7-1 پيش تنيدگي کامل13
1-7-2 پيش تنيدگي جزيي13
1-8- مواد مرکب FRP13
1-9- محدوديت مقاوم سازي14
1-10- حداقل مقاومت سطح بتن14
1-11- دلايل ترميم و تقويت سازه ها14
1-12- نياز به بهسازي و مقاوم سازي15
1-13- روش هاي ترميم و تقويت سازه بتني15
1-14- ساختار مواد مرکب15
1-15- آشنايي با مواد مرکب16
1-16- روش هاي ترميم و تقويت تيرهاي بتني16
1-17- انواع مواد مرکب16
1-18- انواع محصولات frp17
1-19- انواع الياف18
1-20- انواع پليمرها18
1-21- مزيت استفاده از FRP در ترميم سازه بتني19
1-22- پيشينه تحقيق19
فصل دوم: کليات و مفاهيم
2-1- مشخصات مصالح مصرفي22
2-1-1 مقاومت بتن22
2-1-1-1 اهميت فولاد با مقاومت بالا23
2-2- فولادهاي پيش تنيدگي24
2-2-1 واير24
2-2-2 رشته25
2-2-3 ميلگرد25
2-3- رفتار سازه25
2-4- رفتار تيرهاي پيش تنيده در محدوده الاستيک25
2-4-1 تعادل داخلي27
2-5- نيروي پيش تنيدگي29
2-6- افت هاي در نيروهاي پيش تنيدگي29
2-7- اصول کلي محاسبات افت30
2-7-1 محاسبات افت ناشي از کوتاه شدگي الاستيک بتن30
2-7-2 افت کوتاه مدت31
2-7-2-1 محاسبه افت ناشي از اصطکاک31
2-7-3 افت کشش در محل گيره (کوتاه مدت)32
2-7-4 افت دراز مدت33
2-7-4-1 افت ناشي از جمع شدگي بتن33
2-7-4-2 افت هاي ناشي از وارفتگي بتن33
2-7-4-3 افت ناشي از وادادگي فولاد پيش تنيدگي33
2-7-5 افت ناشي از خزش34
2-8- مجموع افت هاي پيش تنيدگي35
2-9- انواع پيش تنيدگي35
2-10- خصوصيات مصالح FRP35
2-10-1 خصوصيات فيزيکي35
2-10-1-1 چگالي35
2-10-1-2 ضريب انبساط حرراتي36
2-10-2 خصوصيات مکانيکي مصالح FRP36
2-10-2-1 رفتار کششي36
2-10-2-2 رفتار فشاري37
فصل سوم: بررسي هاي آزمايشگاهي و تئوري
3-1- مقدمه40
3-2- نمودارهاي تنش و کرنش فولاد پيش تنيده و فولاد معمولي42
3-3- تعيين تنش در فولاد هاي پس تنيده بدون پيوستگي42
3-4- بررسي مطالعات گذشته43
3-5- روابط آيين نامه اي46
3-6- مقادير حاصل از آزمايشگاه و مقايسه با روابط موجود48
3-7- نتيجه گيري49
3-8- شکل پذيري49
3-8-1 شکل پذيري مصالح49
3-8-2 شکل پذيري عضو50
3-9- نتايج آزمايشگاهي51
3-10- باز پخش لنگر51
3-11- مدل هاي شکست و بار نهايي52
3-11-1 ظرفيت باربري نهايي و آزمايشگاهي تيرها53
3-11-2 مد شکست53
فصل چهارم: طراحي خمشي
4-1- طراحي خمشي55
4-2- طرحي خمشي بر اساس تنش هاي56
4-2-1 تيرها با خروج از مرکزيت پيش تنيدگي ثابت58
4-3- طراحي خمشي بر اساس بالانس بار58
4-4- کنترل ترک61
4-5- مقايسه دهانه ساده با پيوسته61
4-6- پروفيل تاندون ها وترتيب تنش ها62
4-7- حالت کلي طراحي64
4-7-1 مقادير حداکثر کشش در کابل ها64
4-7-2 حالت نهايي64
4-8- جزئيات اجرايي64
4-8-1 مسير کابل65
4-8-2 محل قرارگيري کابل65
4-9- ضوابط آرماتورهاي معمولي66
فصل پنجم: معرفي اجزاء محدود و نرم افزار آباکوس
5-1- مفاهيم اجزاء محدود68
5-2- مراحل کلي اجزاء محدود68
5-2-1 تقسيم بندي و انتخاب نوع المان ها68
5-2-2 انتخاب تابع جابجايي69
5-2-3 تعريف روابط کرنش- جابجايي و تنش- کرنش69
5-2-4 استخراج روابط و ماتريس ساختمان المان69
5-2-5 برهم گذاري معادلات المانها به منظور دست يابي به معادلات کلي يا اصلي و معرفي شرايط مرزي70
5-2-6 تعيين درجه هاي آزادي مجهول(جابجا هاي کلي)70
5-2-7 محاسبه تنش ها و کرنش المان70
5-2-8 تفسير نتايج70
5-3- استخراج معادلات تير71
5-4- کاربرد اجزائ محدود73
5-5- مزاياي اجزاء محدود73
5-6- برنامه آباکوس74
5-7- مزيت استفاده از نرم افزار آباکوس74
5-8- آشنايي کلي با نرم افزار آباکوس76
5-9- استفاده از فايل ورودي76
5-10- مراحل طراحي تير با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود78
فصل ششم: تحليل و نتيجه گيري
6-1- مقايسه نتايج آزمايشگاهي تيرهاي پس تنيده يکسره با روش مدل سازي آباکوس88
6-2- مدل سازي تير پس تنيده تقويت شده با CFRP93
6-3- نتيجه گيري99
6-4- پيشنهادات100
منابع و مآخذ101
فهرست منابع فارسي101
فهرست منابع انگليسي102
پيوست 107
چکيده انگليسي115
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1: چگالي مواد(kg/) FRP36
جدول 2-2: ضريب انبساط حرارتي مصالح FRP36
جدول 3-1: مقاومت فشاري نمونه41
جدول 3-2: مشخصات مکانيکي فولاد پس تنيده 41
جدول 3-3: متغيرهاي نمونه هاي آزمايشگاهي41
جدول 3-4: مقدار شکل پذيري انحنا و خيز تير پس تنيده با فولاد بدون پيوستگي، مقطع تير يکسره با بتن معمولي51
جدول 3-5: مقايسه نتايج تحليل تئوري (ACI) و آزمايشگاهي تير UPB152
جدول 3-6: ضريب براي تير آزمايش شده53
جدول 3-7: نتايج حسگرهاي نقاط در دو مرحله ترک خوردگي و تسليم53
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 3-1: نمودار تنش کرنش فولاد پيش تنيدگي42
نمودار 3-2: نمودار تنش- کرنش فولاد معمولي42
نمودار 3-3: نمودار بار- خيز آزمايشگاهي تير48
نمودار 3-4: نمودار بار- خيز تير آزمايشگاهي تير48
نمودار 3-5: منحني تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده50
نمودار 3-6: منحني تنش -کرنش فولادهاي مختلف50
نمودار 6-1: نمودار بار- خيز آزمايشگاهي تير90
نمودار 6-2: نمودار بار- افزايش تنش آزمايشگاهي در فولاد پس تنيده90
نمودار 6-3: نمودار بار- لنگر انحنا نمونه آزمايشگاهي91
نمودار 6-4: نمودار بار- خيز مدل سازي شده تير در حالت تقويت نشده91
نمودار 6-5: نمودار بار- افزايش تنش تير مدل سازي شده تقويت نشده92
نمودار 6-6: نمودار لنگر- انحنا تير مدل سازي شده تقويت نشده92
نمودار 6-7: نمودار بار – خيز تقويت شده از مواد CFRP تير مدل سازي شده93
نمودار 6-8: نمودار لنگر- انحنا تير تقويت شده با CFRP94
نمودار 6-9: نمودار بار – خيز تير تقويت شده با GFRP94
نمودار 6-10: نمودار لنگر-انحنا تير تقويت شده با GFRP95
نمودار 6-11: نمودار مدلسازي بار – افزايش تنش تير تقويت شده95
نمودار 6-12: نمودار بار- عرض ترک تير مدل سازي شده بدون تقويت96
نمودار 6-13: نمودار بار- ترک تير مدل سازي شده تير تقويت شده با CFRP96
نمودار 6-14: نمودار مقايسه نتايج بار – خيز97
نمودار 6-15: نمودار مقايسه نتايج لنگر- انحنا97
نمودار 6-16: نمودار مقايسه نتايج بار- خيز98
نمودار 6-17: نمودار مقايسه نتايج لنگر- انحنا98
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 1-1: مقايسه تيرهاي بتن آرمه و بتن پيش تنيده5
شکل 1-2: نسبت هاي دهانه به ارتفاع تيپ براي دالهاي يک طرفه پيش تنيده و غيره پيش تنيده6
شکل 1-3: چرخ درشکه فشرده شده با تير آهني8
شکل 1-4: نمونه هائي از تيرهاي استاندارد پل ها8
شکل 1-5: روش پيش کشيدگي10
شکل 1-6: پس کشيدگي11
شکل 1-7: پيش کشيدگي تاندون هاي انحرافي12
شکل 1-8: رفتار تير در اثر نحوه اعمال بار پيش تنيده12
شکل 1-9: اجراي ژاکت هاي بتن مسلح در وجه تحتاني جهت تقويت تير16
شکل 1-10: جزييات استفاده از اتصالات فولادي خارجي جهت تقويت خمشي و برشي تيرها17
شکل 2-1: مقاومت بتن با سيمان پرتلند معمولي22
شکل 2-2: منحني تنش – کرنش بتن تحت تنش تک محوري فشاري22
شکل 2-3: تاثير مقاومت فولاد پيش تنيده در کنترل خزش و جمع شدگي24
شکل 2-4: رشته هاي پيش تنيدگي25
شکل 2-5: نيروهاي وارد بر تير پيش تنيده26
شکل 2-6 الف: تنش ناشي از پيش تنيدگي و بار سرويس27
شکل 2-6 ب: پيش تنيدگي همراه با خروج از مرکزيت28
شکل 2-6 پ: عضو با تاندون هاي انحرافي28
شکل 2-7: تجزيه نيروها در راستاي افقي و عمودي28
شکل 2-8: نيروي انتقال در عضو پيش کشيده31
شکل 2-9 : درصد افت نيروي پيش تنيدگي32
شکل 4-1: منحني بار- تغيير مکان براي مراحل مختلف بارگذاري55
شکل 4-2: تيرهاي با خروج از مرکزيت پيش تنيدگي متغير در طول دهانه56
شکل 4-3: توزيع تنش57
شکل 4-4: بالانس نمودن بار تحت بار يکنواخت59
شکل 4-5: پروفيل تاندون بالانس بار براي تيرهاي پيوسته در تکيه گاه ها تحت بار يکنواخت60
شکل 4-6: اساس انتخاب پروفيل تاندون62
شکل 4-7: ترتيب تاندون براي تيرها پيوسته در جاي پس کشيده63
شکل 4-8: ترتيب تنيدن براي تيرهاي پيوسته با المانهاي پيوسته63
شکل 4-9: نحوه قرار گيري آرماتورها65
شکل 5-1: تصويري از مدل سازي تير با استفاده از نرم افزار آباکوس78
شکل 5-2: اجزاء تشکيل دهنده مدل سازي تير79
شکل 5-3: نمائي از مقطع عرضي مدل سازي تير79
شکل 5-4: نماي از پنجره مربوط به عمق تير80
شکل 5-5: نمائي از مدل سازي طولي تير80
شکل 5-6: تصويري از مدل سازي مقطع عرضي ميلگرد81
شکل 5-7: تصويري از مدل سازي مقطع طولي ميلگرد81
شکل 5-8: تصويري از منحني مسير فولاد پيش تنيده81
شکل 5-9: مدل سازي فولاد پيش تنيده81
شکل 5-10: پنجره مربوط به مدول يانگ و ضريب پواسون82
شکل 5-11: پنجره انتخاب section82
شکل 5-12: پنجره مربوط به اختصاص دادن مواد83
شکل 5-13: پنجره مربوط به نوع تحليل استاتيکي83
شکل 5-14: پنجره مربوط به بارگذاري84
شکل 5-15: مربوط به بارگذاري عضو84
شکل 5-16: مدل سازي بارگذاري يک تير سراسري85
شکل 5-17: مدل مش بندي عضو85
شکل 5-18: نتيجه مدل سازي بارگذاري عضو86
شکل 6-1: مدل سازي استقرار مدل آزمايشگاهي بر تکيه گاه ها88
شکل 6-2: ابعاد و فولادهاي نمونه ها89
شکل 6-3: محل قرارگيري ورق هاي تقويتي89
چکيده
امروزه مواد کامپوزيت يا مواد مرکب (FRP) به عنوان يکي از پيشرفته ترين و کاربردي ترين مواد در جهان صنعتي تلقي مي شود و همچنين رشد و تکنولوژي اين مواد در حال افزايش است. صنعت و تکنولوژي اين مواد در کشور به عنوان يک صنعت نو مطرح است. استفاده از سازه هاي بتني در ايران روبه افزايش است و بدلائل مختلف از جمله تغيير کاربري سازه ها و بازنگري آيين نامه هاي بارگذاري، تير سراسري اغلب نياز به ترميم و تقويت دارند. همچنين پيش تنيده کردن سازه هاي بتني باعث افزايش ظرفيت خمشي اين گونه تيرها شده و باعث افزايش مقاومت سازه و افزايش طول دهانه تيرها مي شود. که هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سازه اي مقرون به صرفه است. نياز به ترميم و تقويت و افزايش ظرفيت خمشي اعضاي بتني را مي توان با روشهاي استفاده از مواد مرکب انجام داد. استفاده از مواد مرکب در ساختمان هاي بزرگ و تجاري و ابنيه هاي تاريخي که و هزينه تخريب و بازسازي آنها زياد است، مورد توجه مي باشد. باتوجه به زلزله خيز بودن کشور، نياز به تقويت سازه ها در برابر زلزله مي باشد، اين طرح اين امکان را بوجود مي آورد که بدون تخريب سازه با تقويت به وسيله مواد مرکب، مقاومت مورد نياز را براي بهره برداري مجدد از سازه امکان پذير سازد. پژوهش حاضر، جهت مدل سازي و ارزيابي تيرهاي I – شکل سراسري (نامعين) پس تنيده با فولادهاي بدون پيوستگي تقويت شده با ورق FRP انجام شده. بدين منظور از نرم افزار آباکوس استفاده شده و نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است.
کلمات کليدي: پيش تنيدگي، تقويت سازه ها، مواد مرکب، نرم افزار آباکوس

فصل اول:
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
پيش تنيدگي1 عبارت است از: ايجاد يک تنش ثابت و دائمي در يک عضو بتني به نحوه دلخواه و به اندازه لازم به طوري که، در اثر اين تنش مقداري از تنش هاي ناشي از بارهاي مرده و زنده عضو، خنثي شده در نتيجه مقاومت و باربري آن افزايش مي يابد. بتن پيش تنيده پس از بتن مسلح در فرم هاي ساختماني به کار گرفته شده است. در قرن گذشته چندين الگو پيش تنيدگي متفاوت ارائه شده است، اثرات طولاني مدت تنش و انقباض باعث کاهش نيروي پيش تنيدگي مي شود، و مزيت و کاربرد بتن پيش تنيده را کاهش مي دهد، که اين امر با استفاده از فولاد با مقاومت بالا تا حدي قابل جبران است (بيلينگتون 1976، 84-71).
1-2- روش هاي وارد کردن نيروي پيش تنيدگي2
1-2-1 روش مکانيکي
شايد ساده ترين روش فشرده ساختن يک تير به وسيله يک يا دو جک در مقابل دو تکيه گاه مي باشد. اين روش در بعضي از پروژه هاي بزرگ به کار مي رود در بعضي از پروژها مي توان پس از فشرده ساختن تير بوسيله جک با قرار دادن ورق فولادي بين تير و تکيه گاه جلو برگشت تير را به حالت اوليه گرفت، سپس جک ها را آزاد کرد. اشکال اساسي اين روش ها اين است که کوچکترين تغيير شکل يا حرکت تکيه گاه، به نحوه قابل ملاحظه اي نيرو را کاهش مي دهد.
1-2-2 روش شيميايي
در اين روش نيروي پيش تنيدگي در اثر استفاده از سيمان هاي منبسط شونده بوجود مي آيد. اين سيمان ها بر خلاف سيمان هاي معمولي در موقع گرفتن و سخت شدن به جاي منقبض شدن منبسط مي گردند، چون وجود کابلهاي در داخل بتن جلوي اين انبساط طول را مي گيرد، در نتيجه مقدار نيروي فشاري در تير ايجاد مي شود.
1-2-3 روش الکتريکي- حرارتي
در اين روش با وصل کردن جريان برق به کابلها باعث ازدياد طول کابلها شده، سپس کابلها را توسط گيره هائي در همان حال کشيده به تکيه گاه وصل مي کنند. پس از قطع کردن جريان و سرد شدن کابل ها، دور آنها را بتن ريزي مي کنند و بعد از اينکه مقاومت بتن به حد لازم رسيد کابل هاي کشيده شده را از تکيه گاه آزاد مي کنند و در نتيجه نيروي کشيده شدن کابل ها به بتن منتقل مي گردد، روش پيش تنيدگي حراراتي به طور وسيعي براي ساختن دالها، تيرها، خرپاها و ستون هاي چراغ برق مورد استفاده قرار مي گيرد (دوبل 1936، 20-9).
1-3- مصالح و تجهيزات
1-3-1 بتن
مقاومت بتن در سازه هاي پس تنيده مي بايست از مقاومت و کيفيت بهتري نسبت به بتن در سازه هاي ساخته شده از بتن مسلح معمولي، برخوردار باشد. زيرا بالا بودن مقاومت بتن باعث ايجاد گيرش و چسبندگي بهتر بين کابل ها و بتن مي شود.
1-3-2 فولاد
فولادهاي پيش تنيدگي شامل مفتول ها و کابل هاي3 ساخته شده از مفتول يا ميلگردهاي آلياژ4 دار پر مقاومت مي باشند.
1-3-3 انواع گيرها و کابل ها
گيره استرند فورس
1-4- معيار اساسي پيش تنيدگي
معيار طراحي بتن آرمه چه براي نوع پيش تنيده و چه براي غير پيش تنيده اين است که:
در جايي که در اثر بارگذاري خارجي، کشش ايجاد شود، آرماتور فولادي قرار گيرد، در بتن پيش تنيده آرماتور با مقاومت بالا، به کار مي رود و اين آرماتور قبل از اعمال بار خارجي کشيده مي شود. اين کشيدگي اوليه آرماتور بتن مجاور خود را پيش فشرده مي کند و باعث مي گردد که اين بتن بتواند بار بيشتري را قبل از ترک خوردگي تحمل نمايد.
شکل 1-1: مقايسه تيرهاي بتن آرمه و بتن پيش تنيده (محمودي زاده 1384، 8)
در بتن پيش تنيده هيچ تنش و کرنشي چه در فولاد چه در بتن قبل از اعمال بار وجود ندارد. براي ترک دادن بتن در چنين تيري احتياج به بار نسبتا کمي مي باشد. قبل از ترک خوردگي، تنش هاي کششي ايجاد شده در آرماتور در تير بسيار کوچک مي باشد.
در هنگام گسيختگي، لنگر وارده با ايجاد تنش هاي کششي بالا در آرماتور و تنش هاي فشاري بالا در بتن تحمل مي شود.
همانطور که در شکل (1-1) نشان داده شده است، عمل پبش تنيدگي باعث ايجاد يک سيستم تنش – خود متعادل مي شود؛ اين تنش خود – متعادل عبارت از تنش هاي کششي بالا در فولاد پيش تنيدگي که منجر به به نيروي کششي p مي شود و تنش هاي متقابل در بتن که نتيجه آنها يک نيروي فشاري برابر با p است. بايد متوجه بود، که چون اين دو نيروي متقابل همديگر را خنثي مي کنند، هيچ نيروي محوري يا لنگر خمشي در اثر پيش تنيدگي ايجاد نمي شود (محمودي زاده 1384،12).
با وجود اينکه نيروي محوري و لنگر خمشي خالص در مقطع موجود نيست؛ در اثر پيش تنيدگي، عضو کوتاه شده و قوس بر مي دارد. چون قبل از هرگونه بار گذاري، تنش هاي فشاري زيادي در بتن موجود است، عضو مورد نظر مي تواند بار زيادي را قبل از اينکه تنش تار تحتاني به تنش ترک خوردگي برسد تحمل کند، بار ديگر در هنگام گسيختگي لنگر وارده به وسيله تنش هاي کششي بالا در فولاد و تنش هاي فشاري بالا در بتن تحمل مي شود.
فولاد غير پيش تنيدگي فقط وقتي تحت کرنش قرا مي گيرد، که بتن اطراف دچار کرنش شده باشد بنابراين کرنش هاي کششي بالا فقط در صورتي در اين فولاد ايجاد مي شود، که بتن اطراف آن شديدا ترک خورده باشد.
کرنش در فولاد پيش تنيده خيلي بيشتر از کرنش در بتن اطرافش مي باشد؛ در شکل (2-1) به اين دليل، حتي قبل از ترک خوردگي بتن، فولاد پيش تنيدگي مي تواند داراي تنش هاي کششي بالا باشد. مي توان چنين تصور کرد که فولاد غير پيش تنيده به صورت غير مستقيم (از طريق پيوستگي با بتن اطراف) کرنش هاي وارده را قبول کند، به کمک پيش تنيدگي اين طراح است که به صورت غير مستقيم تنش موجود در فولاد را کنترل کرده و تغيير شکل هاي سازه را تنظيم مي کند.
شکل 1-2: نسبت هاي دهانه به ارتفاع تيپ براي دالهاي يک طرفه پيش تنيده و غيره پيش تنيده (محمودي زاده1384،18)
بتن پيش تنيده يکي از جديدترين فرم هاي ساختمان است که وارد مهندسي سازه شده است. اين روش در ابتداي قرن بيست و يکم توسط مهندس فرانسوي به نام يوجين فرنيسينه5 با استفاده از برخورد منطقي مواد از جمله فولاد با مقاومت بالا توانست تکنيک پيش تنيدگي با موفقيت به کار ببرد، از اين زمان به بعد بتن پيش تنيده به عنوان يک روش ساخت قابل قبول مورد استفاده واقع شد و امروزه در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در دسترس است.
ضمنا نيز مواد کامپوزيت يا مرکب امروزه به عنوان يکي از پشرفته ترين و کار بردي ترين مواد جهان صنعتي محسوب شده و روز به روز به رشد اين تکنولوژي افزوده مي شود.
تاکنون در ضمينه تقويت سازه هاي بتن مسلح توسط مواد مرکب FRP 6 تحقيقات زيادي صورت گرفته از جمله اين تحقيقات تقويت خمشي تيرها با چسپاندن مواد مرکب به سطوح کششي و تقويت برشي خواهد بود (نشريه 1385، 345).
با توجه به بررسي ها، از اين صنعت در ساختمان سازي که تقويت سازه بوسيله مواد مرکب مي باشد، پرداخته مي شود.
1-4-1 بتن پيش تنيده
ايده پيش تنيدگي يا پيش فشردگي يک سازه امري جديد نيست، به عنوان مثال بشر براي ساختن بشکه چوبي و چرخ ها و ارابه هاي فلزي براي تحت فشار قرار دادن مصالح مصرفي از اين روش استفاده کرده است. روش پيش تنيدگي کاربردهاي بسياري در مهندسي عمران دارد، ولي معمول ترين آنها در بتن پيش تنيده مي باشد که نيروي پيش تنيدگي به عضو بتني وارد مي شود و موجب به وجود آمدن يک نيروي فشار محوري مي شود، که همه يا قسمتي از تنش هاي کششي بوجود آمده، در عضو تحت اثر بارگذاري خارجي را بي اثر مي کند. بيشترين کاربرد پيش تنيدگي در زمينه سازه هاي ساختماني به صورت توليد تيرها و دال ها با تکيه گاه ثابت مي باشد. اين تيرها معمولا در کارخانه ساخته مي شوند، تا کنترل کيفيت بهتري انجام مي گيرد. جاي که دهانه بزرگ تر لازم هستند معمولا تيرهاي بتني پيش تنيده به کار مي رود.
در تاريخ مهندسي نوين ايده پيش تنيده کردن بتن به بيش از يک قرن پيش بر مي گردد، تا مدت ها توفيقي در اين ايده به دست نيامد، که سرانجام در سال 1945 ميلادي مهندس فرانسوي يوجين فرنيسينه توانست با استفاده از سيم فولادي با مقاومت بالا و بتن با مقاومت بالا کيفيت بهتر نسبت به محققان قبلي به صورت عملي به بتن پيش تنيده دست پيدا کند (بان نيستر 1986، 342-333).
در زمينه مهندسي پل، معرفي بتن پيش تنيده؛ ساخت پل هاي با دهانه زياد را عملي ساخته است. اين پل ها معمولا از قطعات پيش ساخته تشکيل شده اند که با جرثقيل در ارتفاع مورد نظر قرار گرفته اند و به کمک پيش تنيدگي به قطعات موجود متصل مي شوند. اين فرايند همچنان ادامه پيدا مي کند تا دهانه مورد نظر تکميل شود. در پل هاي کوچک تر استفاده از تيرها پيش ساخته پيش تنيده بسيار اقتصادي است، بويژه اگر بخواهيم ترافيک کمتري زير پل ايجاد شود.

شکل 1-3: چرخ درشکه فشرده شده با تير آهني (محمودي زاده 1384،28)

شکل 1-4: نمونه هائي از تيرهاي استاندارد پل ها (محمودي زاده 1384،28)
1-4-2 مزيت بتن پيش تنيده
در ابتداي امر فلسفه استفاده از بتن پيش تنيده، فايق آمدن بر ضعف ذاتي بتن مسلح در کشش بود؛ در نتيجه با استفاده از اين تکنيک ترک خوردگي عضو در کشش کاهش و در بعضي موارد حذف مي شود. در نتيجه باعث خيز تيرها در بارهاي سرويس و همچنين دوام سازه بتني شده، زماني که استفاده از بتن پيش تنيده گسترش عمومي پيدا کرد، مهندسان از مزاياي مطلوب آن در مقايسه با بتن مسلح آگاه شدند، که يکي از مزيت ها بتن پيش تنيده به بتن آرمه اين است که براي دهانه بارگذاري داده شده، مقطع کوچکتري براي بتن پيش تنيده لازم مي باشد، اين صرفه جويي در بار مرده در سازه هاي با دهانه زياد مانند پل ها که بار مرده بخش بزرگي از بار کلي را تشکيل مي دهد، اهميت ويژه دارد، علاوه بر صرفه جويي در بتن مصرفي اعضاي ساخت شالوده سازه نيز ارزان تر تمام خواهد شد، که اين امر مي تواند عامل خوبي در ساخت و ساز روي پي ها باشد. مزيت مهم بتن پيش تنيده اين است که با پيش تنيدگي مناسب مي توان يک سازه بدون ترک بدست آورد، که تاثيرات مهمي بر دوام بويژه در سازه هاي منابع آب خواهد داشت. مزيت سوم اين است که پيش تنيدگي مي توان وسيله براي کنترل خيز باشد. يک نيروي پيش تنيدگي برون محور نسبت به مرکز سطح مقطع عضو موجب خيز قائم مي شود، که معمولا در جهت خلاف خيز حاصل از بارگذاري است. با انتخاب مناسب نيروي پيش تنيدگي مي توان خيز ناشي از بارگذاري را کاهش داد و يا به کلي از بين برد.
ضمنا به علت کاهش عرض ترک هاي خمشي افزايش دوام و مقاومت در برابر نفوذ آب در اعضايي بتن پيش تنيده قابل انتظار است. به همين علت استفاده از بتن پيش تنيده در سازه، در معرض محيط هاي خورنده نامساعد و سازه هاي دريايي در حال گسترش است (لي بي 1971، 45).
و از جمله مزاياي ديگر مي توان بالا بردن سختي سازه براي کاهش ارتعاش حاصل از بارهاي ديناميک و افزايش مقاومت سازه در برابر خستگي ناشي از بارهاي سيکلي نام برد.
در مقابل مزيت هاي که در بالا ذکر شد، رد بعضي نقاط ضعف در استفاده از بتن پيش تنيده وجود دارد که اين واقعيت که قسمت عمده و در بعضي مواقع تمام مقطع بتني در تمام شرايط بارگذاري تحت فشار مي باشد به اين معناست که مشکلات مربوطه به حرکت هاي خزشي بلند مدت افزايش خواهد يافت.
از ديدگاه اجرايي تراز بالاتري از کنترل کيفيت هم براي توليد مصالح هم به لحاظ تثبيت تاندنها لازم است. تکنولوژي لازم براي بتن پيش تنيده ممکن است در بسياري از کشورهاي در حال توسعه موجود نباشد و به لحاظ لزوم ورود تجهيزات و گاهي اوقات پرسنل فني ممکن است طراحي با بتن پيش تنيده غير اقتصادي باشد.
در حال حاضر ضعف پيش تنيدگي در سراسر جهان بويژه در آمريکاي شمالي يک صنعت چند ميلياردي دارا مي باشد، که به صورت گسترده براي ساخت پل ها و مخازن سيالات ساختمانهاي تجاري و مسکوني قرار مي گيرد در حالي که اين تفکيک در ايران به علت نبود امکانات خاص آن نو پا مي باشد و کار برد آن تا حدودي رو به گسترش است.
1-5- روش هاي پيش تنيدگي7
پيش تنيده کردن يک عضو بتني دو روش کلي وجود دارد، پيش تنيدگي و پس کشيدگي
1-5-1 پيش کشيدگي8
در اين روش تاندنهاي فولادي به شکل واير9 يا سيم بين دو گيره انتهايي کشيده مي شود و اعضاي بتني در اطراف اين تاندونها ريخته مي شود شکل (1-5)، پس از بتن ريزي عضو تا رسيدن بتن به مقاومت مورد نظر اعضاي فولادي از دو طرف عضو قطع مي شوند و نيروي پيش تنيدگي به وسيله طول انتقال نيروي پيش تنيدگي به عضو منتقل مي شود. اعضاي پيش کشيده به وسيله طول انتقال نيروي پيش تنيدگي به عضو منتقل مي شود. اعضاي پيش کشيده عموما تعداد زيادي سيم يا واير را در خود جاي مي دهد، تا نيروي پيش تنيدگي لازم بوجود آيد و از آنجايي که اين نيرو به وسيله پيوستگي بين فولاد و بتن منتقل مي شود بايد سطح تماس زيادي بين بتن و فولاد ايجاد گردد و در اين روش به تکيه گاهاي مدفون در زمين با سختي بسيار بالا نياز است، زيرا در صورت تغيير مکان جزيي در اين تکيه گاها، افت شديدي در نيروي پيش کشيدگي روي مي دهد. در نتيجه باعث به وجود آمدن تنش هاي کششي ناخواسته اي در عضو در زماني که گيره هاي انتهايي آزاد مي شود ممکن است بوجود آيد.
شکل 1-5: روش پيش کشيدگي (ويمي 1976، 32)
1-5-2 پس کشيدگي
در اين حالت نيروي پيش کشيدگي به اين صورت اعمال مي شود که تاندون هاي فولادي به وسيله جک ها کشيده مي شوند و به قسمتي که عکس العمل اين جک ها به يک عضو بتني که قبلا ريخته شده وارد مي شود.
تقريبا تمام پيش تنيدگي در جا با استفاده از اين روش انجام مي شود و تاندون ها از داخل غلاف هاي که قبلا در عضو بتن تعبيه شده اند عبور داده مي شوند و حتي ممکن است از خارج مقطع بتني عبور کنند هنگامي که تاندون ها تا نيروي کامل خود کشيده شده اند، نيرو جک ها از طريق گيره هاي مخصوص قرار داده شده در بتن به بتن منتقل مي شود، روش فوق الذکر براي ساخت اعضاي پيش ساخته و يا اجرا در محل مورد استفاده قرار مي گيرد و از سهولت بالاي برخورد است (شکل 1-6).
شکل 1-6: پس کشيدگي (ويمي 1976)
يکي از مزيت هاي پس کشيدگي نسبت به پيش کشيدگي اين است که در آن مي توان نيروي کشش تاندون را به صورت مرحله اي اعمال کرد. اين مرحله کار را مي توان براي تمام تاندون ها يا براي بعضي از آنها انجام داد، اين امر در مواردي که بار اعمال شده در مراحل مشخصي وارد مي شود مي توان مفيد باشد در اين روش مي توان پروفيل خاصي را به فولاد پس تنيدگي در داخل بتن اعمال کرد، امروزه يکي از تخريب ايجاد شده در اعضاي پس کشيده به علت ضعف پيوستگي بين بتن و فولادهاي پس تنيده و گروت اطراف آن است.
اما اگر فضاهاي خالي و غلاف به وسيله گريس پر شود، اين گريس باعث مي شود که اصطحکاک بين تاندون و غلاف به حداقل رسيده و از خوردگي تاندون جلوگيري شود. يکي از تفاوت هاي مهم بين سيستم هاي پيش کشيدگي و پس کشيدگي اين است که در حالت پس کشيدگي به راحتي مي توان از تاندونهاي منحني استفاده نمود، براي اين کار غلاف هاي انعطاف پذير را به صورت منحني در عضو کار گذارده و بتن ريزي در اطراف آن انجام مي شود.
در اعضاي پيش کشيده به دست آوردن تاندونهاي منحني(شکل1-7) شکل بسيار کار مشکلي مي باشد گرچه داشتن تغييرات ناگهاني در امتداد تاندون امکان پذير است، اين امر مستلزم داشتن نيروي متمرکز رو به پايين در نقطه تغييرات امتداد مي باشد، به همين دليل اين گونه اعضاي تقريبا درکارخانه توليد مي شوند.
شکل1-7: پيش کشيدگي تاندون هاي انحرافي (ويمي 1976، 33)
1-6- تاثير پيش تنيدگي روي تنش هاي مقطع
در بررسي رفتار تيرها بايد به نحو اعمال بار پيش تنيدگي قبل و بعد از اعمال بارهاي قائم روي تير توجه شود. در اين شکل ها رفتار بتن در حالت خطي در نظر گرفته شده است (شکل 1-8)، ليکن با توجه به تاثير ترک در رفتار غير خطي بتن توزيع فشاري بتن نهائي مشابه بلوک ويتني است.
شکل 1-8: رفتار تير در اثر نحوه اعمال بار پيش تنيده (خالو1382، 75)
1-7- پيش تنيدگي جزئي
1-7-1 پيش تنيدگي کامل10
حالتي است که تنشهاي کششي و بارهاي کاملا سرويس حذف مي شود.
1-7-2 پيش تنيدگي جزيي11
حالتي است که وضعيت بين بتن مسلح معمولي و پيش کشيدگي کامل تا مقدار کنترل شده اي در بتن ايجاد مي شود(خالو 1382، 76).
1-8- مواد مرکب FRP
تنزيل سطح عملکرد سازه هاي بتني در طول زمان تحت تاثير عوامل محيطي و آسيب هاي ناشي از بارگذاري و حتي بارهاي سنگين وارد بر سازه ها در اثر تغير کاربري اجتناب ناپذير بوده و لذا لزوم تدوين روشهاي عملي جهت تقويت و يا تعمير اينگونه سازه ها اجباري مي باشد.
امروزه مواد کامپوزيت يا مواد مرکب به عنوان يکي از پيشرفته ترين مواد در جهان صنعتي محسوب مي شود. و روزبروز بر رشد تکنولوژي اين مواد افزوده مي شود.
اين صنعت و تکنولوژي در کشور ما به عنوان يک صنعت تقريبا جديد و نو مطرح است و تا کنون قدم هاي مثبتي نيز در اين زمينه برداشته شده است ولي به نظر مي رسد تا دست يابي به شرايط مطلوب و رسيدن به مرزهاي جهاني راه طولاني در پيش است. با توجه به اينکه اين علم در بين علوم مختلف در حال رسيدن به جايگاه خود مي باشد به خصوص در رشته مهندسي مکانيک و عمران به جايگاه ارزنده رسيده است به بررسي قسمتي از اين صنعت در ساختمان سازي که تقويت سازه ها بوسيله اين مواد مي باشد پرداخته شده است.
گستره:
طراحي و نصب سيستم هاي frp روي وجوه بيروني سازه هاي بتني به منظور مقاوم سازي آنها تهيه شده است. سيستم frp به منظور افزايش مقاومت و سختي تيرهاي بتن مسلح با افزايش شکل پذيري ستونها و ديگر کاربردهاي لازم مورد استفاده قرار مي گيرد. در مورد شکل پذيري اعضاء مقاوم سازي شده ، مقصودي و همکاران تحقيقات مطلوبي را در کشور با بتن مقاومت بالا و بدون نياز به ويبره انجام داده اند (مقصودي)
بنظر ميرسد عوامل مربوط به دوام دراز مدت مستقيمfrp روي مدول الاستسيته مصالح استفاده شده درطراحي تاثيري ندارد، شايد بتوان اظهار داشت که مدول الاستسيته مصالح frp تحت تاثير شرايط محيطي قرار نمي گيرد.
در حالت کلي اين سيستم به منظور تقويت و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتني، در صورت وجود واحدهاي طرح و ساخت حائز صلاحيت توصيه مي شود.
1-9- محدوديت مقاوم سازي
توصيه مي شود که افزايش ظرفيت باربري عضو تقويت شده با سيستم frp محدود شود، به اين صورت که کاهش يا از بين رفتن سيستم frp نبايد باعث گسيختگي عضو تحت اثر بارهاي ثقلي شود.
1-10- حداقل مقاومت سطح بتن
سيستم frp بروي بتن سالم عمل مي نمايد و نبايد از آنها براي سازه داراي فولاد خورده شده يا بتن فرسوده استفاده نمود.
مقاومت بتن موجود عامل مهمي براي کاربري هاي چسبندگي بحراني شامل مقاوم سازي خمشي يا برشي اعضا مي باشد.
حداقل مقاومت کششي بتن 4.1 مگا پاسکال مي باشد، و سيستمFRP نبايد براي کاربري هاي چسبندگي بحراني هنگامي که بتن داراي مقاومت فشاري کمتر از 17مگاپاسکال است استفاده شود. ضمنا استفاده از سيستم FRP سبب توقف خوردگي ميلگردهاي در حال خورده شدن نخواهد شد. درصورت وجود خوردگي در فولادها بايد آرماتورها و بتن تعمير شود (نشريه 1382، 345).
1-11- دلايل ترميم و تقويت سازه ها
بنا به دلايل مختلفي ساختمانها نياز به ترميم و تقويت دارند، دلايلي هم چون تغيير کاربري سازه يا دلايل ناشي از عدم توجه به اصول طراحي ساختمان و همچنين عوامل محيطي ناشي از بارهايي مانند زلزله، باد و…نياز به ترميم و تقويت دارند (نشريه 1382، 345).
1-12- نياز به بهسازي و مقاوم سازي
1- هزينه بر بودن بازسازي ساختمان
2- زمان زياد مورد نياز براي تخريب و بازسازي
3- عدم امکان تخريب سازه هاي باستاني
4- مسايل قانوني بازسازي بعضي سازه ها
5- محدوديت منابع مالي
6- بهتر مصرف نمودن منابع و کارآيي
1-13- روش هاي ترميم و تقويت سازه بتني
روشهاي مختلفي جهت ترميم و تقويت سازه ها وجود دارد که برحسب نوع کار، ميزان خرابي، دلايل اقتصادي و برحسب مقاومت سطح مواد، اعضاي سازه اي و عملکرد کلي سازه تقسيم بندي مي شود.
در سطح عملکرد مواد روشهاي مختلفي هم چون جايگزيني کردن مواد با کيفيت بالاتر و دقت در اجراي سازه را بهبود مي بخشد. در سطح ترميم و بهسازي در اعضاي سازه اي شامل تغيير در مقاومت، سختي جذب انرژي و شکل پذيري مي باشد و از روشهايي که براي بهبود سيستم سازه اي وجود دارد عبارت است از استفاده از ورق هاي پوششي، تزريق اپوکسي، استفاده از مواد پليمري و جايگزين بتن جديد به جاي بتن خرد شده مي توان در اعضاي سازه اي استفاده کرد. مواد ذکر شده از روش هاي مرسوم جهت ترميم سازه در طول ساليان دراز بوده است.
1-14- ساختار مواد مرکب
واژه مواد مرکب براي توصيف دو يا چند ماده گوناگون که براي تشکيل يک ساختار بسيار مقاوم تر از هريک از مواد اوليه که با يکديگر ترکيب شده اند بکار مي رود. عموما مواد مرکب بر پايه خواص به سه دسته کلي فلز، سراميک، پليمر تقسيم مي شوند، لذا سه نوع ماده مرکب وجود دارد:
الف- مواد مرکب زمينه فلزي
ب- مواد مرکب زمينه سراميکي
ج – مواد مرکب زمينه پليمري
1-15- آشنايي با مواد مرکب
با توجه به اينکه امروزه الياف تقويت کننده رزين و فراوردهاي گوناگون طراحي در قالب گيري وجود دارد، مواد مرکب با استفاده از روش هاي مختلف توليد مي شود از جمله مزاياي مواد مرکب نسبت به ديگر مواد تجاري مي توان به سبک تربودن و مقاومت بيشتر و ويژگي عايق الکتريکي مناسب اشاره کرد. مواد مرکب ويژگي غير ايزوتروپيک داشته و خواص فيزيکي آنها بستگي به جهت قرارگيري الياف موجود در ساختار اين مواد دارد (نشريه 1382، 524).
1-16- روش هاي ترميم و تقويت تيرهاي بتني
بسته به ميزان آسيب ديدگي تيرها در سه سطح کلي قابل تقسيم بندي مي باشد:
1- ايجاد ترک هاي ريز بدون خرد شدن در بتن و گسيختگي آرماتورها
2- قلوه کن شدن سطحي بتن بدون آسيب ديدگي آرماتورها
3- خرد شدن بتن و کمانش آرماتورها
با توجه به آسيب به عنوان مثال در سطح 1 ترک هاي تير ريز بوده و خرد شدگي بتن مشاهده نمي شود از مرمت موضعي از تزريق رزين استفاده مي شود.
1-17- انواع مواد مرکب
1- ژاکت بتن مسلح
2- ژاکت بتن مسلح هم براي افزايش ظرفيت برشي قابل استفاده بوده، هم براي افزايش ظرفيت خمشي(شکل 1-9).
شکل 1-9: اجراي ژاکت هاي بتن مسلح در وجهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید