دانشکده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه کارشناسي ارشد
در رشته‌ي زبان شناسي همگاني
بررسي تاثير بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي بر يادگيري املاي کلمات زبان انگليسي در کودکان ايراني
به کوشش
مائده غيور
استاد راهنما:
دکتر جلال رحيميان
بهمن ماه 1392
به نام خدا
اظهارنامه

اينجانب مائده غيور (908824) دانشجوي رشته‌ي زبان شناسي همگاني دانشکده‌ي ادبيات و علوم انساني اظهار مي‌کنم که اين پايان نامه حاصل تلاش و پژوهش خودم بوده و در جاهايي که از منابع ديگران استفاده کرده‌ام، نشاني دقيق و مشخصات کامل آن‌ را نوشته‌‌ام. همچنين اظهار مي‌کنم که تحقيق و موضوع پايان نامه‌ام تکراري نيست و تعهد مي‌نمايم که بدون مجوز دانشگاه دستاورد‌هاي آن‌ را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. کليه حقوق اين اثر مطابق با آيين نامه مالکيت فکري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضا:
تقديم به:
پدر عزيزم که عالمانه به من آموخت
تا چگونه در عرصه‌ي زندگي ايستادگي را تجربه نمايم.
و
مادر مهربانم، درياي بي کران فداکاري و عشق
که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر.
سپاسگزاري
منت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي که فرو مي‌رود ممد حيات است و چون بر مي‌آيد مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکري واجب. باران رحمت بي نصيبش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا کشيده.
اکنون که اين پژوهش به انجام رسيده از باب “لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”، بر خود لازم مي‌دانم از استادان بزرگوارم جناب آقاي دکتر جلال رحيميان و جناب آقاي دکتر سعيد مهرپور که با دقت و حوصله اينجانب را در تهيه و تدوين اين پژوهش ياري کرده و افق‌هاي جديدي در برابر ديدگانم گشودند، قدرداني کنم.
چکيده
بررسي تاثير بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي بر يادگيري
املاي کلمات انگليسي در کودکان ايراني
به کوشش:
مائده غيور
پژوهش حاضر به بررسي تاثير بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي بر يادگيري املاي کلمات انگليسي در زبان آموزان ايراني پرداخته است. به اين منظور، 67 زبان آموز با ميانگين سني 5/9 سال که در بخش کودکان کانون زبان ايران شعبه‌ي شيراز مشغول به يادگيري زبان انگليسي بودند در اين مطالعه شرکت کردند. زبان آموزان در دو کلاس جداگانه حضور داشتند. يکي از کلاس‌ها به صورت تصادفي به گروه آزمودني اختصاص يافت که در آن زبان آموزان با بازي آموزشي رايانه‌اي طراحي شده به نام Fun Spelling آشنا شدند. اين بازي به زبان آموزان در يادگيري و حفظ املاي کلمات انگليسي، مانند کلمات هم آوا و کلمات داراي حروف ساکن کمک مي‌کند. شرکت کنندگان گروه ديگر که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند در طول ترم به شيوه‌ي سنتي تکليف مي‌نوشتند.
در اين تحقيق چهار آزمون مورد استفاده قرار گرفته است: پيش آزمون و پس آزمون املاي کلمات انگليسي براي گروه آزمودني و پيش آزمون و پس آزمون املاي کلمات انگليسي، پيش آزمون و پس آزمون کلمات هم آوا، پيش آزمون و پس آزمون کلمات داراي حروف ساکن براي گروه آزمودني و گروه شاهد. شيوه‌ي برگزاري اين آزمون‌ها به اين صورت بود که هر چهار پيش آزمون در پايان جلسه‌ي ششم ترم که تکليف زبان آموزان گروه آزمودني و شاهد به شيوه‌ي سنتي بوده از زبان آموزان گرفته شد تا مشخص شود که زبان آموزان هر دو گروه در يک سطح از دانش املاي کلمات انگليسي بوده‌اند. سپس چهار پس آزمون در انتهاي ترم و بعد از معرفي بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودني از زبان آموزان هر دو گروه گرفته شد تا تاثير اين بازي بر يادگيري املاي زبان آموزان ملاحظه شود. سپس با استفاده از روش‌هاي آماري آزمون نمونه‌هاي جفتي T و آزمون نمونه‌هاي غير وابسته‌ي T، ميانگين نمرات زبان آموزان در پيش آزمون و پس آزمون مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آماري ذکر شده نشان داد که انجام بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling تاثير شگرفي بر عملکرد زبان آموزان در گروه آزمودني در طول دوره‌ي انجام پژوهش داشته است. همچنين نتايج به دست آمده حاکي از اين بود که انجام اين بازي توسط زبان آموزان گروه آزمودني در مقايسه با گروه شاهد بر يادگيري املاي کلمات انگليسي به شکل اعم و املاي کلمات هم آوا و کلمات داراي حروف ساکن به شکل اخص تاثير قابل توجهي داشته است.
کليدواژگان: بازي‌هاي آموزشي رايانه اي- املاي کلمات انگليسي- کلمات هم آوا – کلمات داراي حروف ساکن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
کليات 2
1-1- زبان، گفتار و نوشتار 2
1-2- زبان انگليسي 6
1-2-1- نوشتار زبان انگليسي 7
1-2-2- يادگيري نوشتار زبان انگليسي 9
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 11
1-4- هدف تحقيق 12
1-4-1- سوالات تحقيق13
فصل دوم: پيشينه‌ي تحقيق
مقدمه 15
2-1- مروري بر پژوهش‌هايي در يادگيري 15
2-2- مروري بر استعدادهاي خاص کودکان در يادگيري18
2-3- تفاوت آموزش‌هاي سنتي و مدرن19
2-4- کلاس‌هاي آموزش زبان انگليسي در ايران 24
2-4-1- کميّت و کيفيّت کلاس‌هاي آموزشي زبان انگليسي کودکان در ايران24
2-4-2- کميت و کيفيت کلاس‌هاي آموزشي زبان انگليسي خش کودکان کانون زبان ايران 26
2-5- مروري بر پژوهش‌هايي در نوشتار و املاي زبان انگليسي 26
2-6- مروري بر نقش بازي‌هاي آموزشي در يادگيري زبان انگليسي 30
2-6-1- خصوصيات بازي‌هاي آموزشي مفيد و تاثيرگذار در يادگيري 30
2-6-2- تاثير بازي‌هاي آموزشي در يادگيري 32
2-6-3- تاثير بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي بر يادگيري36
2-6-4- تاثير بازي‌هاي آموزشي بر يادگيري املاي کلمات انگليسي42
عنوان صفحه
2-6-5- مشکلات زبان آموزان ايراني در يادگيري املاي کلمات انگليسي و استفاده از بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي در آموزش آنان 44
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 48
3-1- شرکت کنندگان 48
3-2- ابزار تحقيق 49
3-2-1- توصيف صفحه‌ي بازي Fun Spelling 50
3-2-2- شيوه‌ي انجام بازي Fun Spelling 51
3-2-3- شيوه‌ي ارزيابي تکاليف زبان آموزان 55
3-2-4- تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر زبان آموزان 55
3-3- روش به دست آوردن داده‌ها 56
3-3-1- بررسي تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر يادگيري املاي کلمات انگليسي در زبان آموزان گروه آزمودني57
3-3-2- بررسي تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر يادگيري املاي کلمات انگليسي در زبان آموزان گروه آزمودني و شاهد57
3-3-3- بررسي تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر يادگيري املاي کلمات هم آوا58
3-3-4- بررسي تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر يادگيري کلمات انگليسي داراي حروف ساکن 58
3-4- تحليل داده‌ها 59
3-4-1- تحليل نمرات پيش آزمون و پس آزمون املاي کلمات انگليسي زبان آموزان گروه آزمودني 59
3-4-2- تحليل نمرات پيش آزمون و پس آزمون املاي کلمات انگليسي، کلمات هم آوا و کلمات داراي حروف ساکن زبان آموزان گروه آزمودني و شاهد 60
فصل چهارم: يافته‌ها، نتايج تحقيق و بحث آن‌ها
مقدمه 63
4-1- يادگيري املاي کلمات انگليسي زبان آموزان گروه آزمودني 63
4-2- يادگيري املاي کلمات انگليسي زبان آموزان گروه آزمودني و شاهد 65
عنوان صفحه
4-2-1- پيش آزمون املاي کلمات انگليسي 65
4-2-2- پس آزمون املاي کلمات انگليسي 66
4-3- يادگيري املاي کلمات هم آواي انگليسي 68
4-3-1- پيش آزمون املاي کلمات هم آوا 68
4-3-2- پس آزمون املاي کلمات هم آوا69
4-4- يادگيري املاي کلمات داراي حروف ساکن در زبان انگليسي 70
4 -4-1- پيش آزمون املاي کلمات داراي حروف ساکن 70
4-4-2- پس آزمون املاي کلمات داراي حروف ساکن 71
فصل پنجم: نتيجه گيري
مقدمه 74
5-1- خلاصه 74
5-2- نتيجه گيري 77
5-3- پيشنهادات براي پژوهش‌هاي مرتبط در آينده 78
منابع و ماخذ
منابع فارسي 79
منابع انگليسي 81
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي جفتي T جهت تشخيص تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي ‌ Fun Spellingبر يادگيري املاي کلمات انگليسي در زبان آموزان گروه آزمودني
جدول 4-2: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي غير وابسته‌ي Tپيش آزمون املاي کلمات انگليسي زبان آموزان گروه آزمودني و شاهد
جدول 4-3: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي غير وابسته‌ي T جهت تشخيص
تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر يادگيري املاي کلمات انگليسي در
زبان آموزان گروه آزمودني و شاهد
جدول 4-4: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي غير وابسته‌ي T پيش آزمون املاي کلمات
هم آوا
جدول 4-5: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي غيروابسته‌ي T جهت تشخيص تاثير بازي آموزشي رايانه‌اي Fun Spelling بر يادگيري املاي کلمات هم آوا
جدول 4-6: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي غير وابسته‌ي T پيش آزمون املاي کلمات داراي حروف ساکن
جدول 4-7: آمار توصيفي و آزمون نمونه‌هاي غير وابسته‌ي T املاي کلمات داراي
حروف ساکن
فهرست تصاوير
عنوان صفحه
شکل 3-1، صفحه‌ي مراحل بازي
شکل 3-2، صفحه‌ي درجات سختي بازي
شکل 3-3، صفحه‌ي بازي قبل از حدس کلمه
شکل 3-4، صفحه‌ي بازي بعد از حدس کلمه
فصل اول

مقدمه

کليّات
در سال‌هاي اخير، بارها شنيده شده است که قرن اخير را قرن انفجار اطلاعات مي‌نامند. اين پديده ناشي از برقراري ارتباطات وسيع بين اجتماعات مختلف و ملت‌هاي ساکن اقصي نقاط دنيا مي‌باشد. دستيابي به و بهره‌وري از اطلاعات موجود و نتايج تحقيقات و ابداعات ديگران مستلزم توانايي درک اين موارد مي‌باشد. درک هر مطلب جديد يا هر رخداد تازه و همچنين ارائه‌ي راه حل براي مشکلات احتمالي که يک شخص يا يک اجتماع با آن روبرو مي‌گردد مستلزم در اختيار داشتن وسيله‌اي براي دريافت اطلاعات مي‌باشد که اين وسيله همان زبان است که بوسيله‌ي آن انسان‌ها با يکديگر ارتباط بر قرار مي‌کنند، سخن مي‌گويند و مي‌توانند سخنان ديگران را بشنوند و درک کنند.

1-1- زبان‌، گفتار و نوشتار
زبان وسيله‌ي‌‌ ارتباط ميان انسان‏هاست. وجه تمايز انسان از ساير موجودات توانايي برقراري ارتباط گفتاري است. علاوه بر آن، انسان‏ها قدرت، انديشيدن و توان بهره برداري و حفظ تجربيات را دارند که اين خصوصيات آن‏ها را موجوداتي برتر نموده است. انسان‏ها مي‏توانند به وسيله گفتار با يکديگر صحبت کنند، افکار و احساسات خود را بيان کنند و همچنين سخنان يکديگر را شنيده و درک کنند. توليد صوت توسط انسان، نسبت به ساير جانداران، از کيفيت و وسعت زيادي برخوردار است و حنجره، زبان، دهان و لب‌ها در انسان ساختارهاي خاصي دارند که اين ويژگي‌ها افراد را قادر به ايجاد انواع صداها به لحاظ دامنه‌ي صوت، فرکانس صوت و تغييرات سريع و وسيع آنها مي‌نمايد.
بهرامي (1388) شش ويژگي زباني که انسان‏ها را از حيوانات متمايز مي‏کند بيان مي‏کند؛ اولين ويژگي اين است که بين يک صورت زباني و معناي آن هيچ ارتباط طبيعي وجود ندارد و اين ويژگي، اختياري بودن نام دارد. ويژگي دوم جا به جايي است، بدين معنا که انسان‌ها مي‌توانند درباره‌ي گذشته و وقايعي که هنوز اتفاق نيافتاده و چيزهايي که در محيط کنوني نيستند صحبت کنند. سومين ويژگي توانايي خلق جمله و کلمات جديد مختص انسان‏هاست که به آن خلاقيت مي‌گويند. ويژگي چهارم دوگانگي است، بدين معنا که صورت‏هاي زباني داراي دو سطح توليد صوت و معنا هستند. ويژگي پنجم مجزا بودن است، بدين معنا که هر يک از صداهاي موجود در زبان انسان‏ها معنا‏‌دار است. اين ويژگي بدين معنا‌ست که اگر در يک کلمه صدايي با صداي ديگري جايگزين شود، آن کلمه تغيير کرده و معناي متفاوتي پيدا مي‏کند. ويژگي آخر انتقال فرهنگي است، يعني دانش زباني از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‏شود.
تمدن بشري که طي قرون متوالي تحولات عظيمي داشته و از لحاظ کمي و کيفي گسترش يافته داراي مؤلفه‌هاي زيادي بوده است. ذکاوت، تيز هوشي، مديريت، کنجکاوي، زياده خواهي، پشتکار، حس اجتماعي و ارتباطات از مهمترين عوامل تحول مذکور به حساب مي‌آيند. بديهي است که پيشرفت‌هاي شگرف در زندگي انسان‌ها و ملت‌هاي جهان حاصل زحمات و عملکرد انفرادي و مجزاي يک شخص، يک اجتماع و يا يک ملت نبوده است. تمدن و دست آوردهاي امروزي بشر حاصل کار همه‌ي انسان‌هاي تاثير گذار در طول تاريخ و در همه‌ي نقاط جهان بوده است. همانگونه که اشاره شد، يکي از مولفه‌هاي پايه گذاري و گسترش تمدن بشري ارتباطات و حس اجتماعي انسان‌ها بوده است. ارتباطات سالم و موثر مي‌تواند باعث بهره‌وري اشخاص از اندوخته‌هاي ديگران شود و پايه‌هاي فکري، علمي، اجتماعي و اقتصادي هر شخص را مستحکم و مفيد گرداند.
گفتار اولين و ساده‌ترين روش ارتباط انسان‌ها شناخته شده است. نوشتار دومين روش ارتباط انسان‌ها با يکديگر است که بر پايه‌ي گفتار بنا شده است. نوشتن عامل ديگري است که انسان‌ها را از ساير جانداران متمايز نموده است. قدرت و تبحّر انسان در نوشتن، ناشي از ساختارهاي خاص پنجه‌ها، دست‌ها، حرکت گردن و چشم‌ها مي‌باشد.
در ارتباط انسان‌ها با ديگران، نوشتار نسبت به گفتار کارآيي و وسعت بيشتري دارد. تاريخ تمدن بشري از طريق نوشتار، محفوظ و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. البته بايستي توجه نمود که ارتباط و ثبت وقايع از طريق گفتار، با توجه به تحولات تکنولوژي در ساليان اخير ميسر شده و وسعت زيادي يافته است. نوارها و لوح‌هاي فشرده صوتي و تجهيزات مربوطه، امکان بهره برداري از گفتار در زمان‌هاي آينده و دور را براي آيندگان فراهم آورده است.
تفاوت زبان‌هاي مختلف، چه باستاني و چه امروزي، به لحاظ ساختارهاي گفتاري و نوشتاري آن‌ها مي‌باشد. بعضي از زبان‌هاي رايج امروزي اگر چه به ظاهر و به لحاظ ساختارهاي آن‌ها متفاوت هستند، ليکن داراي ريشه و پايه‌ي يکساني مي‌باشند. اين نزديکي ناشي از اين است که اقوامي بوده‌اند که از گفتار و نوشتار خاص خود استفاده مي‌کرده‌اند و در هر برهه‌اي از زمان کوچ کرده‌اند. پس از گذشت قرن‌ها، تحولات و تغييراتي در زبان آن‌ها بوجود آمده و زبان‌هاي متفاوتي پديد آمده‌اند. مثالي از اين مورد، زبان انگلوساکسون است.
گفتار صوت است و اصوات فقط در همان لحظه که توليد مي‏شوند شنيده مي‏شوند و اگر فردي بخواهد سخنان ديگران و يا افکار خود را هميشه به ياد داشته باشد بايد از قدرت حافظه‏ي خود براي حفظ و نگهداري آن‌ها ياري بگيرد. اما مشکلي که وجود دارد اين است که انسان‏ها نمي‏توانند تمام موارد را دقيق و از ابتدا تا انتهاي عمر به خاطر بسپارند و نياز است که اين تجربيات و اتفاقات جايي ثبت شود تا هميشگي باشد، لذا با توجه به اين نياز، نوشتار بوجود آمد.
باستان شناسان لوح‌هايي گلي مربوط به ده هزار سال پيش پيدا کرده‌اند که بر روي آن‌ها مواردي مربوط به حسابداري حک شده است. بعد از آن، خطوط ميخي حک شده بر روي لوح‌هاي گلي که به حدود دو هزار سال پيش بر مي‌گردد کشف شدند. در حدود دو هزار سال پيش، انسان‌ها براي ثبت و حفظ اطلاعات، تصاوير آن را بر روي ديوار غارها، لوح‌هاي گلي، چرم و يا چوب مي‌کشيدند و از تمام آن آثار، تنها تصاويري که بر روي لوح‌هاي گلي و ديوار غارها حک شده بودند هنوز بر جا مانده‌ است. اين دسته از تصاوير که براي نماياندن انديشه‌هاي خاص حک شده‌اند نوشتار تصويري يا نوشتار تصوير نگار نام دارند. با گذشت زمان، خط تصوير نگار که تنها براي نماياندن چيزهاي مشهود و آشکار استفاده مي‌شده به خط انديشه نگار که بوسيله‌ي آن افراد مي‌توانستند افکار خود و همچنين کلمات انتزاعي را ثبت کنند تبديل شد. زماني که ارتباط بين يک عنصر يا ايده و نماد آن کاملا انتزاعي شود، از آن نماد براي اشاره به کلمه‌اي در زبان استفاده مي‌شود که به آن خط کلمه نگار مي‌گويند. بعد از خط کلمه نگار، نوشتار ربوس، که در آن نمادها نشانگر اصوات زبان مي‌باشند و بعد از آن، نوشتار هجايي که در آن هر نماد نمايانگر بخشي از يک کلمه يا همان هجاي يک کلمه است پديد آمد. در آخر هم نوشتار الفبايي بوجود آمد که در اين نوع نوشتار، هر نماد نمايانگر يک صوت است (بهرامي، 1388).
امروزه گسترش ارتباطات را مرهون پيشرفت‌هاي شگرف در زمينه‌ي مخابرات، الکترونيک و کامپيوتر مي‌دانند. پيش فرض و پيش نياز بهره برداري از تجهيزات دنياي مجازي، دانستن زبان و تبحّر در آن است. بدون يادگيري زبان و دستيابي به رموز بيان هر مطلب در زبان خاص، استفاده از دستاوردهاي علوم و تخصص‌هاي جهاني ميسر نخواهد بود. بنابرابن نقش زبان در ارتباطات بين المللي و اجتماعات جهاني بسيار واضح است.

1-2- زبان انگليسي
کارآيي هر زبان و ميزان بهره برداري از آن بستگي به وسعت هر زبان و زمينه‌هاي فعاليت آن زبان دارد. منظور از وسعت زبان، تعداد افرادي است که با آن زبان تکلم مي‌کنند، مطلب مي‌نويسند و آن را گسترش مي‌دهند. از طرف ديگر منظور از زمينه‌هاي فعاليت هر زبان اين است که در چه علومي از آن زبان استفاده مي‌شود و علوم مربوطه تا چه ميزان و با چه کيفيتي در پويايي و تحرک مي‌باشد. به طور مثال، زبان چيني وسعت زيادي دارد و افرادي که با آن تکلم مي‌کنند کم نيستند؛ ليکن حالت بين المللي ندارد و زمينه‌هاي فعاليت در آن اندک مي‌باشد و در حقيقت نقشي اساسي در ارتباطات بين المللي ندارد. در نقطه‌ي مقابل آن زبان انگليسي است که به لحاظ وسعت وضعيت مطلوبي دارد و تعداد افرادي که از آن به عنوان زبان مادري و زبان دوم بهره مي‌برند زياد مي‌باشد و در عين حال به لحاظ زمينه‌هاي کاري گسترش زيادي دارد. بسياري از کتب علمي، تحقيقاتي، فني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به زبان انگليسي نوشته مي‌شوند. اين بدان معناست که دانشمندان و اساتيد زيادي هستند که به زبان انگليسي تسلط دارند، اگر چه ممکن است زبان مادري آن ها نباشد ولي ارتباطات آن‌ها با دنياي خارج، با بهره برداي از زبان انگليسي ميسر شده است.
يادگيري زبان انگليسي از ضروريت‌هاي ارتباطات انسان‌ها در سر تا سر دنيا است و کساني که زبان انگليسي را به طور کامل فرا گرفته‌اند مشکلات کمتري در ادامه‌ي تحصيلات در مقطع بالا دارند و مي‌توانند شغل‌هاي بهتري داشته باشند. بهره‌وري از ايده‌ها و نظريات ملت‌هاي ساير کشور‌هاي جهان با تسلط به زبان انگليسي به نحو مطلوب‌تر و بهتري انجام مي‌شود و شخص مي‌تواند در زندگي خود و برخورد با مسايل و مشکلات و حل آن‌ها، تصميم گيري‌هاي مفيدتري داشته باشد.
يادگيري کامل و علمي زبان انگليسي براي اکثريت قريب به اتفاق مردم دنيا، حتي کساني که زبان مادري آن‌ها زبان انگليسي نيست بسيار مفيد و حتي لازم مي‌باشد و به همين دليل است که پدر و مادرهاي ايراني به آموزش زبان انگليسي به فرزندانشان اهميت ويژه‌اي مي‌دهند. آن‌ها مي‌خواهند بدين وسيله آينده‌اي روشن براي فرزندانشان فراهم آورند. يادگيري زبان انگليسي براي کساني که زبان اولشان انگليسي نيست بسيار ضروري و مشکل‌تر مي‌باشد. اين بدان جهت است که استفاده از انگليسي در زندگي روزمره، فقط مکالمه و محاوره نيست و استفاده از منابع و متون انگليسي براي اغلب مردم دنيا باعث موفقيت در امور زندگي و شغلي آن‌ها مي‌شود.
حجم متون و تعداد کتبي که به زبان انگليسي نوشته شده و يا ترجمه گرديده بسيار بالاست و در مقايسه با بسياري از زبان‌هاي زنده‌ي دنيا بسيار پر حجم تر و با کيفيت بالاتري مي‌باشد. بنابراين فراگيري زبان انگليسي به صورت عمومي تر در آمده است و در اغلب کشورها به عنوان زبان دوم کاربرد دارد.

1-2-1- نوشتار زبان انگليسي
نظام الفبايي رومي‏ها به عنوان نظام نوشتاري زبان انگليسي شناخته شده است. املاي انگليسي در قرن پانزدهم، در زماني که صنعت چاپ بوجود آمد، ثابت بوده است. از قرن پانزدهم به بعد، تلفظ انگليسي گفتاري تغيير کرد. همچنين در قرن شانزدهم، اصلاح‏گرايان نوشتار، تعداد زيادي از کلمات انگليسي را بازسازي کردند تا صورت نوشتاري را بيشتر به ريشه لاتين خود نزديک کنند. اين اقدام منشأ عدم تطابق بين صورت نوشتاري و تلفظ آن در بعضي از کلمات مي‌باشد. وبستر تلاش کرد صورت نوشتاري کلمات انگليسي را به صورت گفتاري کلمات نزديک‏تر کند، اما فقط توانست honour را به honor تبديل کند و نه به onor. کلمات ديگري که پيشنهاد داده بود مورد قبول واقع نشدند، مثل: (laugh) laf و (give) giv (بهرامي، 1388: 36-35).
الفباي انگليسي شامل پنج واکه و بيست و يک هم‌خوان است. در زبان انگليسي، هر هم‌خوان يا واکه تنها يک صدا ندارد بلکه هر حرف در مجاورت با حروف ديگر مي‌تواند صداهاي متفاوتي داشته باشد. همين باعث مي‌شودکه در بعضي مواقع آنچه نوشته مي‌شود با آنچه خوانده مي‌شود متفاوت باشد و اين بزرگ‌ترين مشکل در يادگيري املاي انگليسي است. براي کودکان و حتي بزرگسالاني که زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم فرا مي‌گيرند اين موضوع به مراتب سخت‌تر مي‌شود.
همان طور که گفته شد، در الفباي انگليسي پنج واکه وجود دارد و اين واکه‌ها که مربوط به الفباي لاتين مي‌باشد شامل a, e, i, o, u مي‌باشد. ليکن در واقع زبان انگليسي داراي سي و نه آواي گفتاري است زيرا هر واکه در هنگام مجاورت با هم‌خوان‌ها و واکه‌هاي مختلف، صداي متفاوتي خواهد داشت، ولي در نقطه‌ي مقابل آن، اغلب هم‌خوان‌ها، حداقل در بيشتر مواقع، تنها يک صدا دارند؛ مثل حروف b, d, f, g, h, j, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y, z. ولي بعضي از صداها را مي‌توان با بيش از يک هم‌خوان نوشت. به طور مثال، براي نوشتن صداي /k/، در بعضي از کلمات از هم خوان c (catch)، ch (chemist)، ck (back)، cc (acclaim)، kk (chukker)، k (key) و q (quay) استفاده مي‌شود. همچنين، صداي /f/ در کلمه‌ي foot با حرف f، در کلمه‌ي physics با حروف ph، در کلمه‌ي enough با حروف gh و در کلمه‌ي offer با حروف ff نوشته مي‌شود و اين ها نمونه‌اي از هم خوان‌هايي هستند که صورت نوشتاري متعددي دارند. در زبان انگليسي، يک آوا ممکن است با حروف متفاوتي نوشته شود و يک حرف الفبا ممکن است آواهاي متفاوتي داشته باشد، لذا براي يادگيري نوشتار انگليسي بايد دانست که هر حرف در مجاورت با حروف ديگر چه آوايي خواهد داشت و در ضمن هر آوا ممکن است با حروف صدا دار و بي صداي متفاوتي نوشته شود و براي اينکه يک زبان آموز بتواند املاي کلمات را درست بنويسد بايد از قوانين املاي زبان انگليسي مطلع باشد و با تمرين پي در پي و هجا کردن، املاي صحيح کلمات را ياد بگيرد و در ذهن بسپارد (خداپرست، 1366؛ باور و تراجيل، 1998).
در زبان انگليسي، به دليل اينکه بعضي از کلمات از زبان‏هاي ديگر قرض گرفته شده‌اند و صورت نوشتاري آن‌ها متفاوت از تلفظ انگليسي آن‌هاست، بعضي کلمات هم‌آوا يا هم‌لفظ هستند که اين دو نوع واژه در ذيل تعريف خواهد شد (باور و تراجيل، 1998؛ بهرامي، 1388).
واژه هاي هم آوا: دو يا چند واژه که از نظر نوشتاري متفاوت هستند ولي به يک صورت تلفظ مي‌شوند، مانند:
To, too, two و right , write و flour, flower.
واژه‌هاي هم ‌لفظ: دو يا چند واژه که از نظر نوشتار و تلفظ يکسان هستند ولي داراي معناي کاملا متفاوت مي‌باشند. واژه‌هاي هم ‌لفظ داراي تاريخچه متفاوت هستند ولي به صورت اتفاقي نوشتار و تلفظ آن‌ها يکسان است، مانند:
bank (ساحل), bank (بانک) – pupil (شاگرد), pupil ( مردمک چشم)
در اينجا مي‌توان به کلمات هم نوشت نيز اشاره کرد؛ کلمات هم نوشت آن دسته از کلماتي هستند که مانند هم نوشته مي‌شوند ولي داراي تلفظ و همچنين معناي متفاوت مي‌باشند. مانند:
Lead: / led / و / li:d /
املاي کلمات به اين دليل مهم است که با نوشتن يک حرف اشتباه، معناي کلمه يا حتي معني کل يک جمله تغيير مي‌کند و در اکثر مواقع کلمه کاملا غلط و بي معني مي‌‌‌شود (فيگربرگ، 2006). املاي کودکان در کلماتي که تقريبا آنگونه که نوشته مي‌شوند خوانده مي‌شوند پيشرفت بيشتري دارد تا آن کلماتي که بين نوشتن و خواندنشان شباهتي وجود ندارند (اهري، 1989).

1-2- 2- يادگيري نوشتار زبان انگليسي
الفباي هر زبان از لحاظ آواها و شيوه‌ي نوشتار متفاوت است. به طور مثال الفباي زبان فارسي و زبان انگليسي از لحاظ شکل نوشتار هيچ شباهتي با يکديگر ندارند. براي کودکاني که به تازگي با الفباي زبان فارسي آشنا شده‌اند و نوشتن فارسي را آموخته‌اند مشکل است که بخواهند الفبا و نوشتار زباني ديگر، مثل زبان انگليسي که کاملا با زبان فارسي متفاوت است را هم‌زمان ياد بگيرند. لذا بيشترين مشکل براي زبان آموزان کم سن، املاي کلمات است. همچنين به دليل اينکه کلاس‌هاي يادگيري زبان معمولا بعد از ساعات کلاس‌هاي مدرسه برگزار مي‌شود و زمان آن کم است، يادگيري زبان دوم براي زبان آموزان سخت و خسته کننده است. مشکل ديگري که براي آنان بوجود مي‌آيد، حفظ تعداد زيادي واژه در مدت زمان کوتاه است.
در ايران، مدرسان زبان انگليسي بر اين باور هستند که تنها روش يادگيري و تقويت املاي کلمات زبان انگليسي، نوشتن مکرر از روي درس مي‌باشد. به همين دليل است که مشق زبان آموزان معمولا شامل رونويسي از روي درس، نوشتن چندين بار از روي کلمات سخت درس و نوشتن ديکته در هر شب مي‌باشد. اما معلمان بايد توجه داشته باشند که کودکان سرشار از انرژي هستند و برايشان کسل کننده خواهد بود که بخواهند براي مدتي طولاني پشت ميز نشسته و مشق بنويسند. اما اگر يادگيري به همراه تفريح و سرگرمي باشد، چه بسا کودکان با علاقه‌ي بيشتري به درس و مشق‌هاي زبانشان بپردازند (پرنسکي، 2003).
در زمان حاضر، در اکثر خانه‌ها يک رايانه وجود دارد و اکثر کودکان استفاده از اين وسيله را به خوبي بلد هستند و علاقه‌ي بيشتري به بازي‌هاي رايانه‌اي، نسبت به بازي‌هاي قديمي بر روي مقوا مثل منچ، نشان مي‌دهند. دليل آن مي‌تواند تصاوير رنگارنگ و جذاب و همچنين صداهاي هيجان‌انگيزي باشد که اين بازي‌هاي رايانه‌اي به همراه دارند. علاوه بر آن نوع عملکرد در بازي‌هاي رايانه‌اي بر حسب سرعت عمل و دقت بازيکن امتياز‌ دهي مي‌شود و اين امر در بازيکن ايجاد انگيزه کرده و حس رقابت با ديگر بازيکنان را بوجود مي‌آورد.
در گذشته به بازي‌هاي رايانه‌اي به عنوان ابزاري نگاه مي‌شده که کودکان را از نوشتن مشق، درس خواندن و حتي بازي در محيط آزاد باز مي‌کرده است. اما اکنون معلمان، محققان و طراحان بازي‌هاي رايانه‌اي به اين نتيجه رسيده‌اند که در اين عصر که عصر اطلاعات مي‌باشد به جاي اينکه درهاي مدرسه را به روي بازي‌هاي رايانه‌اي ببندند، مي‌توانند از بازي‌هاي رايانه‌اي براي آموزش و يادگيري دروس استفاده کنند (کريميور و مک فرلين، 2004). بنابراين اگر دروس به صورت بازي‌هاي رايانه‌اي در اختيار زبان آموزان قرار بگيرد، اين بازي‌ها، آنان را به يادگيري علاقه‌مند مي‌کند و آنان براي بازي کردن و در نتيجه يادگيري بهتر زبان، شوق بيشتري نشان خواهند داد. پس به جاي اينکه زبان آموزان را مجبور به نوشتن صفحات متعدد مشق کنند و يا آن‌ها بخواهند مدت زمان زيادي را صرف حفظ کردن کلمات کنند، مي‌توان با طراحي يک بازي آموزشي رايانه‌اي مناسب، کودکان زبان آموز را علاقه‌مند به يادگيري زبان و املاي کلمات نمود.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
همان طور که قبلا گفته شد، در الفباي انگليسي هر حرف تنها يک صدا ندارد، بلکه هر حرف در مجاورت با حروف ديگر و در هجاهاي متفاوت داراي صداهاي گوناگوني است. همچنين در زبان انگليسي بعضي از کلمات آن طور که خوانده مي‌شوند نوشته نمي‌شوند، زيرا در بعضي از کلمات برخي از حروف نوشته مي‌شوند ولي تلفظ نمي‌شوند. بعضي از کلمات نيز مثل هم تلفظ مي‌شوند و هم‌آوا هستند ولي شيوه نوشتار آنها متفاوت است. اين مسائل، يادگيري املاي کلمات انگليسي را براي کودکاني که انگليسي را به عنوان زبان دوم فرا مي‌گيرند بسيار مشکل کرده است.
علاوه بر آن، شکل حروف انگليسي با شکل حروف الفباي فارسي کاملا متفاوت است و صداهايي که در اين دو زبان وجود دارد همه مانند هم نيستند. بعضي از آواها در انگليسي هستند که در فارسي وجود ندارند، مانند (th) و اين‌گونه موارد، يادگيري زبان انگليسي مخصوصا املاي آن را براي زبان آموزان فارسي زبان که انگليسي را به عنوان زبان دوم مي‌آموزند مشکل مي‌سازد.
وظيفه‌ي معلمان علاوه بر تدريس، علاقه‌مند سازي کودکان زبان آموز به درس نيز مي‌باشد. رونويسي از روي درس‌ها و کلمات سخت درس کار خسته کننده‌اي است که اغلب کودکان از آن سر باز مي‌زنند. همچنين، هرچه دروس سخت‌تر و کسل کننده‌تر باشند، زبان آموزان علاقه‌ي کمتري به يادگيري نشان مي‌دهند. بهترين روش براي علاقه‌مند کردن زبان آموزان به درس، استفاده از بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌باشد، زيرا آنان از بازي‌هاي رايانه‌اي در اوقات فراغت خود استفاده مي‌کنند. پس اگر براي يادگيري نيز از بازي‌هاي رايانه‌اي آموزشي استفاده شود، زبان آموزان به آن‌ها به عنوان يک تفريح نگاه مي‌کنند؛ تفريحي که به همراه يادگيري مي‌باشد.
در عصر حاضر که اکثر بازي‌ها، به صورت رايانه‌اي شده است و کودکان ساعت‌ها پاي رايانه‌ها مي‌نشينند و بازي مي‌کنند، بهتر است که بازي‌هاي آموزشي نيز به صورت رايانه‌اي باشند. اهميت بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي و غير رايانه‌اي در يادگيري زبان دوم بسيار زياد است، ولي مشکلي که وجود دارد اين است که در ايران بازي‌هاي زبان آموزي بسيار اندک است (قيطانچي، 1379).
در اين پايان نامه، يک بازي زبان آموزي رايانه‌اي طراحي و ارائه شده است تا تاثير به کارگيري آن بر پيشرفت املاي زبان آموزان مشاهده شود و نيز آنان بيشتر مشتاق و علاقه مند به يادگيري زبان دوم شوند.

1-4- هدف تحقيق
همان‌گونه که ذکر گرديد به طور کلي ساختار گفتاري و نوشتاري زبان فارسي و زبان انگليسي تفاوت‌هاي بسياري دارند. بنابراين يادگيري املاي کلمات انگليسي براي کودکان ايراني که اين زبان را به عنوان زبان دوم مي آموزند بسيار مشکل است. اين زبان آموزان معمولا بعد از ساعات مدرسه به کلاس‌هاي زبان انگليسي مي‌روند و بايد علاوه بر انجام تکاليف مدرسه، مشق‌هاي زبان انگليسي خود، که معمولا شامل رونويسي از روي درس و نوشتن املا مي‌باشد را انجام دهند.
براي کودکان ايراني، يادگيري املاي زبان انگليسي سخت است زيرا الفباي انگليسي و در نتيجه نوشتار آن، با زبان فارسي کاملا متفاوت است. همچنين در زبان انگليسي، بعضي از کلمات آن طور که تلفظ مي‌شوند نوشته نمي‌شوند و اين موارد ذکر شده، نوشتن انگليسي را براي نو آموزان دشوارتر کرده است.
در مدارس و موسسات زبان انگليسي، مدرسان تکليف بيشتري به زبان آموزان مي‌دهند تا آنان به نوشتن املاي کلمات انگليسي مسلط شوند. اما چون کودکان به بازي علاقه‌ي زيادي دارند، املاي کلمات انگليسي را همراه با بازي‌هاي آموزشي سريع‌تر فرا گرفته و علاقه‌ي بيشتري به يادگيري نشان مي‌دهند. بنابراين محقق، يک بازي آموزشي رايانه‌اي طراحي کرده است تا زبان آموزان به جاي اينکه براي يادگيري املاي کلمات انگليسي بخواهند صفحه‌ها ديکته بنويسند و رونويسي کنند، بوسيله‌ي انجام اين بازي آموزشي رايانه‌اي، بتوانند املاي کلمات را تمرين کرده و به ذهن بسپارند.
هدف اصلي از انجام اين تحقيق، ارزيابي تاثير اين بازي آموزشي رايانه‌اي بر يادگيري املاي کلمات انگليسي است که تلفظ و نوشتن آن‌ها متفاوت مي‌باشد. منظور کلماتي است که در آن‌ها بعضي از حروف نوشته مي‌شوند ولي خوانده نمي‌شوند و نيز کلمات هم‌آوايي که مانند هم تلفظ مي‌شوند ولي نوشتارشان متفاوت است.

1-4-1- سوالات تحقيق
1- آيا انجام بازي‌هاي آموزشي بر يادگيري نوشتار زبان آموزان تاثير مثبت دارد؟
2- آيا تفاوت معنا داري در يادگيري املاي کلمات بين زبان آموزاني که از بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي استفاده مي‌کنند و آن‌ها که از اين بازي استفاده نمي‌کنند وجود دارد؟
3- آيا بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي تاثيري بر يادگيري املاي کلماتي که مانند هم تلفظ مي‌شوند ولي املايشان متفاوت است دارد؟
4- آيا بازي‌هاي آموزشي رايانه‌اي تاثيري بر يادگيري املاي کلماتي که در آنان بعضي حروف نوشته مي‌شوند ولي خوانده نمي‌شوند دارد؟

فصل دوم

پيشينه‌ي تحقيق

مقدمه
پيشينه‌ي تحقيق در زمينه‌ي موضوع اين پايان نامه به چند بخش تقسيم مي‌شود که شامل تحقيقاتي از قبيل: نحوه‌ي يادگيري زبان در کودکان، استعدادهاي خاص کودکان در يادگيري زبان، تفاوت آموزش‌هاي سنتي و مدرن، کميت و کيفيت کلاس‌هاي زبان انگليسي در ايران، مشکلات نوشتن املا از نظر زبان شناسي، مشکلات املا و هجي کردن کلمات انگليسي و نقش بازي در يادگيري کودکان مي‌باشد. در هر کدام از اين عناوين تحقيقات متعددي انجام گرديده که در اين فصل نمونه‌هايي از آن‌ها مورد اشاره و بررسي قرار مي‌گيرد.

2-1- مروري بر پژوهش‌هايي در يادگيري زبان
ايچسون (2001) در مقاله‌ي خود از دو مقاله نويس روزنامه نقل قول کرده است. در سال 1960 يک مقاله نويس در روزنامه‌ي انگليسي، اعتراضي بر روي تغيير گفتار انگليسي داشته است. وي بيان کرده است که “در گذشته، زبان انگليسي، زباني بوده که خارجي‌ها کلمات آن را نمي‌توانستند تلفظ کنند ولي معني آن را متوجه مي‌شدند، اما اکنون انگليسي به زباني تبديل شده است که انگليسي زبان‌ها نمي‌توانند آن را تلفظ کنند و تعداد کمي از خارجي‌ها آن را متوجه مي‌شوند.” در سال 1982، در روزنامه‌ي ديگري نوشته شده که استاندارد گفتار و تلفظ زبان انگليسي به قدري پايين آمده که بايد خجالت کشيد که يک فرد خارجي اين گفتار و تلفظ را بشنود. همچنين ايچسون در مقاله‌ي خود سه تئوري براي تغيير زبان بيان کرده است که مي‌توان آن را براي تمام زبان‌ها و براي هر زبان خاصي صادق دانست.
1. زبان رو به پسرفت است، مانند زبان‌هاي اروپايي که ديگر پايان کلمه‌ها نوشته يا خوانده نمي‌شود. کلمات حروف آخر خود را از دست داده اند.
2. زبان کم کم به مرحله‌اي که موثرتر باشد مي‌رسد. زبان آنقدر عوض مي‌شود تا به نياز آن زمان منطبق شود.
3. زبان هم پيشرفت داشته و هم پسرفت؛ بعضي از کلمات حروف آخر خود را از دست داده و به بعضي از کلمات حروفي اضافه شده است.
دو محقق به نام‌هاي ريد (1971) و ليبرمن (1971) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که براي اينکه کودکان بتوانند بخوانند و يا بنويسند بايد ابتدا با صداي حروف آشنا شوند؛ يعني بدانند که گفتار از کلمات تشکيل مي‌شود و هر يک از اين کلمات بخش‌هاي آوايي دارد که مي‌توان آن‌ها را نوشت و اين اولين نکته‌اي است که کودکان بايد براي خواندن و نوشتن در نظر داشته باشند.
وارشوور و هيلي (1998) از يک فرضيه به نام تئوري شناختي نام بردند. طبق اين فرضيه، گفته شده است که معلمان نمي‌توانند تمام اطلاعاتي را که در ذهن خود دارند مستقيما به داخل ذهن زبان آموزاني که طالب يادگيري هستند انتقال دهند، بلکه دانش‌آموز بايد اطلاعات بدست آورده را تحليل کرده و به طور منظمي با اطلاعاتي که از قبل در ذهن داشته است تطبيق دهد و سپس آن را فرا گرفته و اطلاعات جديد بدست آورد. در اثر اين تغييرات در روند يادگيري، درقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید