آشنايي با هرازراه


گروه مهندســين مــشاور هرازراه در سـال 1360 با تركيبي از مديران ، متخصـصين ، كارشناسان و كمك كارشناسان ورزيده، براي ارائه خدمات

مشاوره فني از جمله : طراحي، نظارت و خدمات مديريت طرح هاي عمراني تشكيل شده است .

1 ( سازماندهي كاركنان

كاركنان گروه مهندسين مشاور هرازراه، در مديريت ها، بخش هاي تخصصي وامور مختلفي به شرح زير سازماندهي شده اند:

1- مديريت عامل و هيئت مديره.

2- مديران ارشد و مشاورين مديرعامل.

3- مديران پروژه و مديران گروه هاي كاري در تخصص هاي مختلف مطالعه، نظارت، مهندسي ارزش و خدمات مديريت طرح پروژه ها.

4- كارشناسان و كمك كارشـناسان مطالعه و طراحي در تخصــص هاي مختـلف انواع راه ها (اصلي، فرعي، آزادراه، بزرگراه) ، راه آهـن ،

فرودگاه، حمل و نقل و ترافـيك،شبکه های آبیــاری و زهکـشی ، خطوط لوله انتقال نفـت و گاز ، سازه ، ژئوتكنيك و مكانيك خاك ، زمين شناسي

، كنترل كيفيت و آزمايشگاه ،سيستم هاي روشنائي ، نقشه‌برداری.

5- كارشناسان نظارت تخصص هاي مختلف كاري و امور پيمان و رسيدگي.

6- امور كنترل پروژه و امور قرارداد ها و حق الزحمه ها ‌، امور رايانه، امور پشتیبانی فني و خدمات مهندسي.

7- امور مالي ، امور اداري و امور خدمات پشتيباني.

2 ) فعاليت ها

گروه مهندسين مشاور هراز راه در سال 1360 هجري خورشيدي، با همت تعدادي از مديران و كارشناساني كه پيش از آن درمجموعه‌اي تحت

نام «مهندسين مشاور اترس» شاغل بودند، شكل گرفت و تاسيس گرديد.

گروه مهـندسين مشــاور هــراز راه، در دوران فعــاليت خــود، با استفـاده از جديد ترين روش هاي طراحي و بكارگيري انـواع ســخت افـزار ها و

نرم افـزارهاي كاربردي ذيـربط، مطالعه، طراحي و نظارت بر اجـراي بسـياري از پروژه هاي زيـربنايي و عمرانـي را در نواحـي مختـلف وبويـژه نقـاط

 صعب العبور،كـشوركه نتيـجه بيــش از ربع قـرن تلاش مديريت و مجموعه كاركنان خود در عـرصه سازندگي كشور مي بــاشد به شـرح خلاصه

زير به انجـام رسانده است:

بيش از 5،600 كيلومتر مـسير هاي آزادراه، بزرگراه و راه هاي اصـلي و فرعي ـ بيـش از 3،800 كيلومتر مـسير هاي راه آهن در شبكه راه آهن

كشوري وشاخه هاي انشعابي آن و پروژه های قطار شهری ـ بيش از320 دستگاه پل بزرگ وتقاطع‌هاي غيرهمسطح وهمسطح در محورهاي

مختلف مواصلاتي كشور ـ بيش از 65،000متر تونل هاي قابل احداث در مناطق صعب العبور در رشته كوههاي البرز، زاگرس و تفتان و همچنين

تونل هاي عبور قطار‌شهري ـ بيش از2،500،000 مترمربع آسفالت به روش بازيافت سرددرجا و400،000 مترمربع آسفالت به روش بازيافت گرم

درجا در مناطق مركزي كشور و در جزيره كيش ـ بيش از 3250 كيلومتر خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسيسات جانبي آنها ـ بيش از 3،000

هكتار نقشه‌برداری به روش زمـینی ـ مطالعات جمع‌آوری و دفع آبهاي سطحـي و آماده سازی حدود 4،000 هکتار از اراضی تحت پوشش طرح

هاي عمراني واقع در سواحل شمالي و جنوبي و ساير نقاط کشورـ مطالعات ترافيكي وساماندهي حمل ونقل شهري در استان هاي مختلف

ـ مطالعات تامين روشنايي در تعدادي از پروژههاي راهسازي ـ مطالعات ژئوتكنيك و مكانيك خاك و زمين شناسي طرح ها و پروژه هاي عمراني

مخـتلف ـ كنترل مهندسي تعدادي از طـرحها و پروژههاي عمراني و محاسبات هـندسي و سـازه اي برخي پروژه هاي خاص ـ  انجـام كارهاي

تحقيقاتي و تهيه كتب و مقالات علمي و تخصصي.

3  ( مشخصات كلي شركت

نام شركت : گروه مهندسين مشاور هرازراه

موضوع شركت : موضوع شركت عبارت اسـت از انجام و عرضه خدمـات مشـاوره و ســاخت بطور توام (طرح و ساخــت) وهمچنين خدمات فني و

مشاوره‌اي از قبيل خدمات و مطالعات در مراحل شناسائي، توجيه فني و اقتصادي طرحها، تـهيه نقـشه و اسـناد و مدارك و مشخصات اجرائي

طرحـها، نظـارت بر حـسن اجـــراء و انجــام خدمـات مشــاوره اي مربوط به دوره بهره برداري ونگهداري و همچـنين خدمات مديريت بر طرح هـا و

مهندسي ارزش

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل : محمد رودگري

صاحبان امضاء مجاز :اعضاء هیئت مدیره

تلفن روتاري : 88769031                                     دورنگار :‌ 88768555 

پایگاه اینترنتی :www.harazrah.ir

پست الكترونيكي : info@harazrah.ir

بالا

.:: English| صفحه اصلي | درباره ما | گالري عكس | تماس با ما | نقشه سايت ::.