برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1229)

بیان مسیلهموضوع تحقیقفرضیه اصلیفرضیه فرعیاهمیت و ضرورت تحقیق هدف تحقیقتعریف اصطلاحاتتعریف نظریتعریف عملیاتیفصل اولکلیات پژوهشمقدمه:در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف1 مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1227)

انواع راهنمایی و مشاوره :34راهنمایی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی فعلی:35خصوصیات دانش آموزان دبیرستانی :35روشهای مشاوره با توجه به زیر بنای فلسفی :36هدفهای مشاوره :37خدمات چهارگانه راهنمایی در مدارس :38مشاوره و راهنمایی در اسلام ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1225)

2-14-پیشینه پژوهشی60فصل سوم(روش پژوهش)643-1-طرح پژوهش653-2-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 653-3-متغیرهای پژوهش653-4-ابزارپژوهش663-5-روش اجرا 763-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها783-7-کدهای اخلاقی78فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها(804-1یافته های توصیفی814-2یافته های استنباطی83فصل پنجم(بحث وتفسیر نتایج)885-1 بحث ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1224)

2-3-1- موج های پژوهش درباره تاب آوری ……………………………………………………………………………………552-3-2- تعریف های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………602-3-3- عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………612-3-4- راهبردهای پرورش تاب آوری …………………………………………………………………………………………….622-3-5- مدل های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………….632-3-6-نیمرخ کودک تاب آور………………………………………………………………………………………………………….722-3-7- وی‍ژگی های افراد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1223)

2-4-3-زیر تیپ های بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………………….402-4-4-شیوع ودوره و همایندی مرضی بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………….402-4-5-مشخصه های بالینی پراشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………412-4-6-زیرتیپ های پر اشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………………412-4-7-شیوع و دوره و همایندی مرضی پراشتهایی روانی……………………………………………………………………………………..412-4-8-شباهت و تفاوت بین دو نوع اختلال خوردن…………………………………………………………………………………………….422-4-9-سبب ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1222)

اهداف ویژه: تعیین میزان رابطه استفاده از تلفن همراه با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد کرمانشاه تعیین میزان رابطه احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پسر در دانشگاه آزاد کرمانشاه تعیین میزان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1221)

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(1 ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻟﺠﺒﺎزی – ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی واﻟﺪﯾﻦ. (2 ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮک ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی واﻟﺪﯾﻦ ادامه مطلب…